Statut Stowarzyszenia
RAZEM JEST ŁATWIEJ

Data wprowadzenia zmian w statucie: 29.12.2015r.

 Rozdział I
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „RAZEM JEST ŁATWIEJ” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu podejmowania
  i prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz mieszkańców miejscowości i gminy Żurawica.
 3. Siedziba Stowarzyszenia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37-710 Żurawica.
  Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Rozdział II

§ 2 Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności o której mowa w paragrafie 1 pkt.2 przez pomoc potrzebującym, rozwój miejscowości i jej najbliższej okolicy. Przy zachowaniu zgodności z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną w Polsce.
 2. Wspieranie społecznych inicjatyw.
 3. Rozwijanie Wspólnoty parafialnej, braterstwa i współpracy między wszystkimi ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich.
 4. Pomoc w parafii w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła Katolickiego przez inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła.
 5. Kultura oraz kultura fizyczna i sport.
 6. Oświata i nauka.
 7. Dobroczynność.
 8. Pomoc społeczna.
 9. Ochrona zdrowia.
 10. Ochrona środowiska.
 11. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 12. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 13. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 14. działalność charytatywna;
 15. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 16. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 17. ochrona i promocja zdrowia;
 18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 20. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 21. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 22. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 23. działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 24. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 25. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 26. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 27. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 28. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 29. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 30. turystyka i krajoznawstwo;
 31. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 32. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 33. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 34. ratownictwo i ochrona ludności;
 35. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 36. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 37. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 38. promocja i organizacja wolontariatu;
 39. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 40. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 41. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 42. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 43. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 44. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowych, w tym sp. z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych.

 § 3 Środki działania

Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. finansowanie rozbudowy i remontów mienia parafialnego,
 2. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych i parafialnych,
 3. organizowanie seminariów, szkoleń, kursów dokształcających oraz innych form nauki i edukacji,
 4. organizację i finansowanie odczytów, sympozjów, zgrupowań, pielgrzymek, wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
 5. fundowanie stypendiów, w szczególności naukowych i socjalnych.
 6. organizowanie festynów i imprez kulturalnych.
 7. redagowanie i wydawanie własnych pism i publikacji także w celach promocyjnych
 8. tworzenie jednostek gospodarczych wspomagających prowadzenie działalności statutowej.
 9. działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydania biuletynu informacyjnego, poradnika, produkcja filmowa.
 10. działalność integracyjną, w tym m.in. udział i organizację w obchodach, rocznicach, festynach, konkursach, wystawach, piknikach.
 11. prowadzenie i udział we wszelkiego rodzaju form oświatowych i edukacyjnych, w tym m.in. szkół, przedszkoli, uniwersytetów ( np. III wieku), warsztatów, konferencji.
 12. organizacja i udział w imprezach, w tym m.in. w portalach, wernisażach, kongresach,
 13. prowadzenie rehabilitacji społeczno – zawodowej, w tym poprzez zajęcia terapeutyczne m.in. w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, placówka- świetlica środowiskowa.
 14. prowadzenie portalu internetowego oraz sklepu internetowego.
 15. organizacja wszelkiego rodzaju form wypoczynku, w tym m.in. kolonii, obozów, wycieczek.
 16. działalność leczniczą.
 17. działalność kulturalną.
 18. współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.
 19. udział i wsparcie w badaniu i rekrutacji grup w ramach realizowanych projektów przez fundację i inne podmioty w zakresie celów statutowych.
 20. wsparcie innych podmiotów w realizacji celów statutowych i gospodarczych, w tym m.in. poprzez działalność organizacyjną, zapewnienie lokum, wsparcie finansowe i inne.

 Rozdział III
§ 4 Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  b. zwyczajnych,
  c. wspierających,
  d. honorowych
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące wymagania:
  a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c. regularnego opłacania składek.
 9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b. wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
   c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
§ 5 Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz.
  a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a.   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b.   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b. uchwalanie zmian statutu,
  c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f. uchwalanie budżetu,
  g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 6. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 7. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika. Prezesa, wiceprezesów i sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 9. Do kompetencji Zarządu należą:
  a. realizacja celów Stowarzyszenia,
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h. przyjmowanie i skreślanie członków.
  i. decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy i płacy pracowników etatowych Stowarzyszenia.
 10. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 11. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie działalności Zarządu,
  b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 13. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 14. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
§
6 Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  b. ze składek członkowskich,
  c. darowizn, spadków, zapisów.
  d. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
  e. Wpływy z własnej działalności gospodarczej.
  f. Wpływy z działalności statutowej i dochody z majątku.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa i jednego z członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.