Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności o której mowa w paragrafie 1 pkt.2 przez pomoc potrzebującym, rozwój miejscowości i jej najbliższej okolicy. Przy zachowaniu zgodności z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną w Polsce.
 2. Wspieranie społecznych inicjatyw.
 3. Rozwijanie Wspólnoty parafialnej, braterstwa i współpracy między wszystkimi ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich.
 4. Pomoc w parafii w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła Katolickiego przez inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła.
 5. Kultura oraz kultura fizyczna i sport.
 6. Oświata i nauka.
 7. Dobroczynność.
 8. Pomoc społeczna.
 9. Ochrona zdrowia.
 10. Ochrona środowiska.
 11. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 12. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 13. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 14. działalność charytatywna;
 15. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 16. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 17. ochrona i promocja zdrowia;
 18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 20. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 21. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 22. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 23. działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 24. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 25. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 26. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 27. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 28. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 29. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 30. turystyka i krajoznawstwo;
 31. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 32. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 33. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 34. ratownictwo i ochrona ludności;
 35. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 36. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 37. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 38. promocja i organizacja wolontariatu;
 39. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 40. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 41. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 42. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 43. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 44. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowych, w tym sp. z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych.